Hospodaření s dešťovou vodou

Návrh odborné koncepce odvodnění a vhodného nakládání s dešťovou vodou pro daný typ stavby nebo areálu. Tato koncepce uplatňuje principy technické normy vodního hospodářství -  TNV 75 9011 – Hospodaření se srážkovými vodami. Koncepce řešeni každého objektu, areálu je individuální a musí být co nejlépe přizpůsobené mistně specifickým podminkám.

Hospodaření s dešťovou vodou zahrnuje široké spektrum technologii, které umožňují využívání těchto vod jako zdroje užitkové vody. Dlouhodobě funkční řešení je důležitým předpokladem pro bezproblémové fungování a využívání dešťových vod.

254/2001 Sb., §5, odst. (3)
Při provádění staveb nebo jejich změn nebo změn jejich užívání jsou stavebnici povinni podle charakteru a učelu uživani těchto staveb je zabezpečit zasobovanim vodou a odvaděnim, čištěnim, popřipadě jinym zneškodňovanim odpadnich vod z nich v souladu s timto zakonem a zajistit

Politika územního rozvoje ČR, kapitola 2.2, odst. (25)
V zastavěných územích a zastavitelných plochách vytvářet podmínky pro zadržování, vsakování i využívání dešťových vod jako zdroje vody a s cílem zmírňování účinků povodní. vsakování nebo zadržování a odvádění povrchových vod vzniklých dopadem atmosférických srážek na tyto stavby (dále jen „srážkové vody“) v souladu se stavebnim zakonem. Stavebni uřad nesmi bez splněni těchto podminek vydat stavebni povoleni nebo rozhodnuti o dodatečnem povoleni stavby nebo rozhodnuti o povoleni změn stavby před jejim dokončenim, popřípadě kolaudačni souhlas ani rozhodnuti o změně uživani stavby.

Dešťová voda - sběr a využití

Schéma systému využívání dešťové vody - užití pro pračku a WC v objektu i zalévání zahrady.

Hlavní prvky:

  • nádrž
  • filtr zemní
  • hladinoměr
  • automatický řídící
  • modul
  • čerpadlo
  • armatury
  • spotřební místa

01 hospodareni s vodou

 

Rozdělení spotřeby vody - příklad uvádí komfortní spotřebu 150 litrů / osoba / den

02 hospodareni s vodou

 

© 2015 Saniproject, s.r.o., Všechna práva vyhrazena, Vytvořil Panky | Portál CMS systémy | Brouzdák