Pro návrh likvidace splaškových vody vychází z místních podmínek a požadavků investora a provozovatele. Návrh vhodného řešení likvidace odpadních vod podle typu zástavby z centralizovaného systému pro odkanalizování více objektů nebo individuálně u každého objektu samostatně. Zpracování variantní technicko-ekonomickou studii dle dotčené lokality, která zváží a vyhodnotí několik variant s doporučením té nejvhodnější.

Stavba nové čistírny odpadních vod nebo rekonstrukce stávající čistírny odpadních vod musí vycházet z konfigurace území, charakteru zástavby, charakteru znečištění, možnosti vypouštění přečištěných odpadních vod do vodního toku popř. vsakovacího objektu, požadavky na odvádění splaškových vod, geologické a hydrogeologické podmínky apod.

Domovní nebo malá čistírna odpadních vod v současné době existuje řada průmyslově vyráběných čistíren odpadních vod, které jsou dodávány různými výrobci v potřebných
velikostech (od několika EO po 500 EO) a provedeních (odstranění uhlíkatých látek s nitrifikací, s denitrifikací nebo doplněné mikrofiltrací). Výběr konkrétního typu záleží na místních podmínkách a požadavcích na kvalitu odtékajících vyčištěných odpadních
vod.

01 cov

Septik funguje jako usazovací nádrž, navíc v něm dochází k částečnému odstraňování organických látek bez přístupu vzduchu a na dně pak dochází k postupné anaerobní stabilizaci kalu. Běžné jsou septiky se třemi nebo více komorami, oddělenými příčkami. Prostupy a odtoky jsou chráněny nornými stěnami. Optimální čistící účinky bývají při době zdržení 3 dny a specifický účinný prostor septiku pro 1 připojeného obyvatele je orientačně 0,6 m3, avšak celkový účinný prostor nesmí být menší než 3 m3. Ze septiku je nutné nejméně jednou za rok vyvézt kal. S ohledem na jeho čistící účinek je septik přijatelný jen jako mechanický stupeň, za nímž následuje biologické čištění, např. zemní filtr.

septik

Zemní filtr je zařízení nejčastěji založené v izolované jámě, ve které je vedle přívodního a sběrného drenážního systému uložena filtrační náplň, na jejímž povrchu mohou existovat čistící organizmy. Povaha náplně určuje hlavní procesy, které se podílejí na čištění – náplň se používá v rozmezí písek až štěrk. Na 1 obyvatele se uvažuje specifická plocha zemního filtru 0,75 až 1,0 m2. Ve spojení se septikem představuje zemní filtr vyhovující čištění odpadních vod z izolovaných objektů nebo jejich skupin.

Kořenová (vegetační) čistírna odpadních vod představuje zčásti přírodní způsob čištění odpadních vod, založený na mechanických, fyzikálně chemických a biologických
pochodech, probíhajících v porézním půdním prostředí, ve vodě a za spolupůsobení mokřadních rostlin (rákos). V našich podmínkách se doporučuje orientačně počítat s plochou potřebnou na 1 obyvatele v rozmezí 7,1 až 9,6 m2.

© 2015 Saniproject, s.r.o., Všechna práva vyhrazena, Vytvořil Panky | Portál CMS systémy | Brouzdák